اداره بارزس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اعلام کرده است که جامعه جهانی از دوهزار و دو به این سو بیش از یازده میلیار دالر به صندوق بازسازی افغانستان کمک کرده است. بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده است که از سال دوهزار و دو تا ماه اپریل امسال، جامعه […]

اداره بارزس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اعلام کرده است که جامعه جهانی از دوهزار و دو به این سو بیش از یازده میلیار دالر به صندوق بازسازی افغانستان کمک کرده است.

بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده است که از سال دوهزار و دو تا ماه اپریل امسال، جامعه جهانی یازده اعشاریه چهار میلیارد دالر به صندوق بازسازی افغانستان کمک کرده است. سیگار در گزارش خود به نقل از بانک جهانی گفته است که این پول از سوی سی و چهار تمویل ‌کننده کمک شده است که در راس آن آمریکا قرار دارد.

بر بنیاد گزارش سیگار در مجموع کمک ‌ها به افغانستان در جریان هفده سال گذشته، آمریکا بیش از نزدیک به هشت میلیارد دالر، جاپان بیش از سه میلیارد، بریتانیا نزدیک به سه میلیارد میلیارد، آلمان دو اعشاریه شش میلیارد و اتحادیه اروپا نزدیک دو اعشاریه پنج میلیارد دالر سهم داشته اند.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، آلمان و کانادا بزرگترین کمک‌کنندگان به صندوق بازسازی افغانستان بوده اند.

صندوق بازسازی افغانستان در سال دوهزار و دوی میلادی به منظور افزایش شفافیت و حسابدهی کمک های بازسازی، کاهش هزینه مالی از دوش حکومت، افزایش هماهنگی میان دوترها برای تامین مالی و گفتگوهای سیاسی و قراردادن بودجه ملی به عنوان عامل عمده اهداف توسعه ملی ایجاد شد.

این گزارش در حالی نشر می‌شود که جان ساپکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در کابل با سران حکومت وحدت ملی دیدارهای داشته است.

آقای ساپکو در دیدار با رییس جمهور غنی، نسبت به “پیشرفت‌های خوب” در بخش مبارزه با فساد در افغانستان ابراز خرسندی کرده و بر تداوم آن تاکید کرده است.