کبیر پناهی به دلیل مشکلات در دستگاه های بیومترک به دادستانی کل کشور معرفی شد.

کبیر پناهی به دلیل مشکلات در دستگاه های بیومترک به دادستانی کل کشور معرفی شد.