پلیس در ولایت سرپل یک موتر بمب گذاری شده گروه طالبان را کشف و خنثا کرده است. وزارت امور داخله در خبرنامه ای می گوید که این موتر بمب گذاری شده درپی عملیات قطعات خاص پلیس در شاهراه عمومی ولایت سرپل کشف شده است. براساس خبرنامه وزارت داخله، در این موتر حدود یک هزار کیلوگرام […]

پلیس در ولایت سرپل یک موتر بمب گذاری شده گروه طالبان را کشف و خنثا کرده است.

وزارت امور داخله در خبرنامه ای می گوید که این موتر بمب گذاری شده درپی عملیات قطعات خاص پلیس در شاهراه عمومی ولایت سرپل کشف شده است. براساس خبرنامه وزارت داخله، در این موتر حدود یک هزار کیلوگرام مواد انفجاری جا بجا شده بود. خبرنامه افزوده که طالبان قصد داشتند این موتر را در ولایت سرپل منفجر کنند. در پیوند به این رویداد یک تن بازداشت شده است.