درپی انفجار یک پایه برق وارداتی دوصد و بیست کیلو ولت در ساحه سالنگ جنوبی برق کابل و شماری از ولایت های دیگر قطع شده است. وحید توحیدی سخنگوی شرکت برشنا می گوید که این پایه برق در تنگی های ایجان سالنگ جنوبی از سوی افراد ناشناس انفجار داده شده است. به گفته وی کارمندان […]

درپی انفجار یک پایه برق وارداتی دوصد و بیست کیلو ولت در ساحه سالنگ جنوبی برق کابل و شماری از ولایت های دیگر قطع شده است.

وحید توحیدی سخنگوی شرکت برشنا می گوید که این پایه برق در تنگی های ایجان سالنگ جنوبی از سوی افراد ناشناس انفجار داده شده است. به گفته وی کارمندان برشنا به ساحه رسیده اند و کار ساخت دوباره پایه برق آغاز شده است. وی تاسیسات عام المنفعه را جز دارای های حکومت دانسته و تاکید کرده است که نباید از بهر اهداف جنگی، سیاسی، شخصی و سلیقه ای، زندگی مردم عام با مشکلات مواجه شود.