کمیسیون انتخابا می گوید بر اساس اصول کاری این کمیسیون آرای غیر بیومترک قابل شمارش نیستند. رویکرد کمیسیون انتخابات، واکنش شماری از هواداران شماری از تکت های انتخاباتی را دی پی داشت. در حدی که اعضای کمیسیون از سوی رییس مجلس سنا تهدید شدند.

کمیسیون انتخابا می گوید بر اساس اصول کاری این کمیسیون آرای غیر بیومترک قابل شمارش نیستند.

رویکرد کمیسیون انتخابات، واکنش شماری از هواداران شماری از تکت های انتخاباتی را دی پی داشت. در حدی که اعضای کمیسیون از سوی رییس مجلس سنا تهدید شدند.