ثبات و همگرایی، امنیت و عدالت و دیگر تیم های انتخاباتی، خواهان شمارش آرای بیومتریک شده اند. در حالی که تیم انتخاباتی دولت ساز، در این زمینه موضع مشخصی ندارد. دسته های انتخاباتی که تاکید به شمارش آرای بیومترک شده دارند، دولت ساز را متهم به تقلب های سازمان یافته می کنند. در نهایت کمیسیون […]

ثبات و همگرایی، امنیت و عدالت و دیگر تیم های انتخاباتی، خواهان شمارش آرای بیومتریک شده اند. در حالی که تیم انتخاباتی دولت ساز، در این زمینه موضع مشخصی ندارد.

دسته های انتخاباتی که تاکید به شمارش آرای بیومترک شده دارند، دولت ساز را متهم به تقلب های سازمان یافته می کنند.

در نهایت کمیسیون برای شفافیت در روند شمارش و اعلام نتایج، چه مسیری را خواهد پیمود؟