مسوولان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از کند کاری دستگاه های شناخت بایومتریک نگرانی می کنند. مسوولان این دسته انتخاباتی می گویند که آرای بیست و یکهزار محل رای دهی وارد بانک اطلاعاتی کمیسیون مسقتل انتخابات شده است. آنان می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات سطح اشتراک کنندگان در انتخابات را باید براساس رای دستگاه […]

مسوولان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از کند کاری دستگاه های شناخت بایومتریک نگرانی می کنند. مسوولان این دسته انتخاباتی می گویند که آرای بیست و یکهزار محل رای دهی وارد بانک اطلاعاتی کمیسیون مسقتل انتخابات شده است. آنان می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات سطح اشتراک کنندگان در انتخابات را باید براساس رای دستگاه های شناخت بایومتریک اعلام کند.

پس از گذشت یک هفته از برگزاری انتخاباتی ریاست جمهوری، مسوولان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گویند که تاکنون رای بیست و یکهزار محل رای دهی وارد سیستم شده است. فضل احمد معنوی، از مسوولان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از کندی کاری دستگاه های شناخت بایومتریک نگرانی می کند و می گوید که کند کاری دستگاه های شناخت بایومتریک می تواند مردم افغانستان را نسبت به روند جدا سازی آرای پاک از ناپاک مشکوک کند.

آقای معنوی می افزاید که کمیسیون انتخابات در اعلام سطح اشتراک مردم در انتخابات مبالغه کرده است و باید سطح اشتراک مردم براساس آرای دستگاه های شناخت بایومتریک اعلام شود. او همچنان تاکید می کند که انتخابات به دور دوم نمی رود.

آقای معنوی، همچنان از سازمان ملل متحد می خواهد که در بخش فنی به کمیسیون انتخابات همکاری کنند تا اعلام نتایج به تاخیر نیافتد. این مسوول دسته ثبات و همگرایی همچنان از حکومت می خواهد که در کار کمیسیون های انتخاباتی مداخله نکند و بگذارد که کمیسیون های انتخاباتی با اعلام نتایج انتخابات از طریق رای پاک مردم افغانستان، دموکراسی را به گونه درست تمثیل کنند.