معاونان و اعضای دسته انتخاباتی شیدا محمدابدالی به دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوستند. عبدالبصیرسالنگی و ذوالفقار امید معاونان دسته انتخاباتی آقای ابدالی بر پیشتبانی از دسته انتخابات ثبات و همگرایی تأکید می کنند و می گویند که این دسته انتخاباتی با اشتراک وسیع مردم تشکیل شده است. عبدالبصیر سالنگی و […]

معاونان و اعضای دسته انتخاباتی شیدا محمدابدالی به دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوستند. عبدالبصیرسالنگی و ذوالفقار امید معاونان دسته انتخاباتی آقای ابدالی بر پیشتبانی از دسته انتخابات ثبات و همگرایی تأکید می کنند و می گویند که این دسته انتخاباتی با اشتراک وسیع مردم تشکیل شده است.

عبدالبصیر سالنگی و ذوالفقار امید معاونان اول و دوم دسته انتخاباتی شیدا محمد ابدالی طی محفلی با حضور اعضای این دسته انتخاباتی، حمایت خود را از دسته ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند.

بااین حال، عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از پیوستن اعضا و معاونان این دسته انتخاباتی قدردانی می کند و می گوید که خواست ها و تعهدات دسته ثبات و همگرایی استوار بر آرمان های مردم افغانستان است و آنچه مردم افغانستان انتظار دارند، دسته ثبات و همگرایی در مطابقت با آن عملی خواهد کرد.

این در حالی است که در چند روز اخیر احزاب، جریان های سیاسی، نهادهای مختلف و شهروندان کشور با راه اندازی همایش های وسیع از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام حمایت کرده اند و برای پیروزی سازی این دسته کمپین می کنند.