هزاران تن از باشندگان ولایت کندز طی همایشی پشتبانی شان را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند. سخنرانان این همایش اطمینان می دهند که باشندگان این ولایت در با حضور گسترده در انتخابات برای پیروز سازی تیم ثبات و همگرایی تلاش می کنند. به ادامه حمایت های گسترده مردمی […]

هزاران تن از باشندگان ولایت کندز طی همایشی پشتبانی شان را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند. سخنرانان این همایش اطمینان می دهند که باشندگان این ولایت در با حضور گسترده در انتخابات برای پیروز سازی تیم ثبات و همگرایی تلاش می کنند.

به ادامه حمایت های گسترده مردمی از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، باشندگان ولایت کندز حمایت شانرا از این دسته انتخاباتی اعلام کردند. شرکت کنندگان این همایش، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی را همه شمول عنوان کرده می گویند که باشندگان کندز به گونه خود جوش در تمام ولسوالی های این ولایت از این دسته انتخاباتی حمایت می کنند.

آنان هشدار می دهند که مانع هرگونه تقلب در انتخابات در ولایت کندز خواهند شد و به کسانی که در تلاش به وجود آوردن زمینه تخطی در روند انتخابات اند، اجازه نخواهند داد.

درهمین حال، شماری از زنان ولایت کندز می گویند که از بهر همه شمول بودن دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از این دسته انتخاباتی حمایت می کنند.

شرکت کنندگان این همایش همچنان تعهد کردند که کمپاین های گسترده را در روزهای باقیمانده در سراسر ولایت کندز راه اندازی می کنند تا مردم در این انتخابات حضور گسترده داشته باشند.