پنجمین مرکز توزیع شناسنامه های الکترونیک در ساحه کارته پروان شهر کابل افتتاح شد. رییس عمومی اداره ملی احصاییه و معلومات، توزیع شناسنامه های الکترونیک را در کار حکومتداری خوب مهم می داند و می گوید از بهر کاهش فساد و ارایه خدمات بهتر به شهروندان کشور، توزیع شناسنامه الکترونیک در کشور موثر است. پنجمین […]

پنجمین مرکز توزیع شناسنامه های الکترونیک در ساحه کارته پروان شهر کابل افتتاح شد. رییس عمومی اداره ملی احصاییه و معلومات، توزیع شناسنامه های الکترونیک را در کار حکومتداری خوب مهم می داند و می گوید از بهر کاهش فساد و ارایه خدمات بهتر به شهروندان کشور، توزیع شناسنامه الکترونیک در کشور موثر است.

پنجمین مرکز توزیع شناسنامه های الکترونیک در ساحه کارته پروان شهر کابل افتتاح شد. احمد جاوید رسولی، رییس عمومی اداره ملی احصاییه و معلومات، توزیع شناسنامه های الکترونیک را در کار حکومتداری خوب مهم می داند و می گوید که توزیع شناسنامه الکترونیک سبب کاهش فساد در اداره های حکومتی خواهد شد.

براساس معلومات اداره ملی احصاییه و معلومات تاکنون به بیش از دو صد هزار تن در کشور شناسنامه های الکترونیک توزیع شده است. در همین حال محمد یعقوب حیدری والی کابل از توزیع شناسنامه های الکترونیک به شهروندان کشور استقبال می کند و بر تسریع روند توزیع شناسنامه های الکترونیک به شهروندان کشور تاکید می کند.

پیش از این شماری شهروندان کشور به توزیع شناسنامه های الکترونیک مخالفت کرده و از حکومت خواستند که توزیع آنرا متوقف کند. همچنان رییس اجرایی حکومت نیز خواستار توقف روند توزیع شناسنامه های الکترونیک شده بود.