هزاران تن از زنان ولایت های شمالی کشور طی همایشی پشتیبانی خود را از تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند. در ادامه حمایت های گسترده از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در سراسر کشور، هزاران تن از زنان ولایت های شمالی کشور طی همایشی در شهر مزار […]

هزاران تن از زنان ولایت های شمالی کشور طی همایشی پشتیبانی خود را از تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند.

در ادامه حمایت های گسترده از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در سراسر کشور، هزاران تن از زنان ولایت های شمالی کشور طی همایشی در شهر مزار شریف حمایت خود را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام کردند. آنان رهبری دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی را گزینه مناسب برای زعامت آینده کشور عنوان کردند. شبانه اوزبیک نماینده جوانان زون شمال بانوان، می گوید که تیم ثبات و همگرایی محور تشکیل یافته از تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور است که با پیروزی این تیم، نقش زنان در حکومتداری و روندهای ملی بیشتر تقویت خواهد شد.

سهم دهی و حمایت از حقوق زنان در اولویت برنامه های دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی قرار دارد. فهیمه حمیدی فعال مدنی در ولایت بلخ با استقبال از برنامه های دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در مورد زنان می گوید که در حکومت آینده زنان نقش کلیدی را در تمامی مسایل مهم ملی کشور خواهند داشت.

در همین حال، شماری از عالمان دین حضور گسترده زنان در انتخابات را مهم می خوانند و می گویند که زنان حق انتخاب را دارند و می توانند رای شان را به عنوان امانت به نفع نامزدان استعمال کنند.

رهبری دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در همایش بزرگ حمایت همبستگی زنان در کابل با تاکید بر ایجاد مصوونیت در صورت پیروزی برای زنان در حکومت آینده تعهد کردند که معاونیت سوم ریاست اجرایی را نیز در اختیار زنان کشور قرار خواهند داد.