بیست و چهار روز از آغاز رسمی پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، چه مواردی تا اکنون برای نامزدان انتخابات نا روشن مانده است؟ آیا چالش ها هم چنانی که در گذشته دامن گیر انتخابات بود، انتخابات پیش رو را تهدید می کند؟ از نظر نامزدان، مهمترین تهدیدها در برابر انتخابات شفاف چیست؟

بیست و چهار روز از آغاز رسمی پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، چه مواردی تا اکنون برای نامزدان انتخابات نا روشن مانده است؟

آیا چالش ها هم چنانی که در گذشته دامن گیر انتخابات بود، انتخابات پیش رو را تهدید می کند؟ از نظر نامزدان، مهمترین تهدیدها در برابر انتخابات شفاف چیست؟