وزارت معارف طرح رشته ‌بندی دوره لیسه را به نظرخواهی گذاشته است. در صورت پذیرش و اجرای این طرح، تعلیمات عمومی در مکتب ‌ها از صنف دهم تا دوازدهم به دو رشته ساینس و اجتماعیات تجزیه می ‌شوند و دانش‌ آموزان به صورت تخصصی در یکی از این رشته ‌ها آموزش خواهند دید. در حال […]

وزارت معارف طرح رشته ‌بندی دوره لیسه را به نظرخواهی گذاشته است. در صورت پذیرش و اجرای این طرح، تعلیمات عمومی در مکتب ‌ها از صنف دهم تا دوازدهم به دو رشته ساینس و اجتماعیات تجزیه می ‌شوند و دانش‌ آموزان به صورت تخصصی در یکی از این رشته ‌ها آموزش خواهند دید.

در حال حاضر، دانش ‌آموزان مکاتب تعلیمات عمومی را بر اساس یک نصاب آموزشی از صنف اول تا دوازدهم به صورت عمومی آموزش می ‌بینند. کارشناساس آموزش و پرورش طرح کنونی را به سود دانش ‌آموزان و در مجموع نظام معارف کشور نمی ‌دانند.

وزارت معارف در فراخوانی می گوید که طرح رشته ‌بندی در مکتب های از سوی این وزارت به نظرخواهی گذاشته است و وزارت معارف از تمام صاحب ‌نظران، استادان، آموزگاران، پژوهش ‌گران، نویسند‌گان و دیگر فعالان آموزش و پرورش می‌ خواهد تا دیدگاه‌ های ‌شان را با این وزارت شریک کنند.

وزارت معارف همچنان از اهل فن و کارشناسان آموزش و پرورش خواسته است تا در مورد سه پرسشی که از سوی این وزارت در مورد رشته‌بندی مطرح شده است، پاسخ بدهند و دیدگاه ‌های‌شان را به نشانی وزارت معارف بفرستند.

وزارت معارف از آموزگاران و در مجموع فعالان عرصه آموزش و پرورش در مورد درستی رشته ‌بندی در مکتب با توجه به تجربه ‌های کشورهای دیگر پرسیده است.

با این حال، سخنگوی وزارت معارف می گوید در صورتی‌ که صاحب‌ نظران و اهل فن دید‌گاه مناسب داشته باشند، وزارت معارف حاضر به عملی کردن طرح رشته‌ بندی است.