شماری نمایندگان مردم میدان وردک در مجلس نمایندگان، نسبت به پیشروی افراد وابسته به گروه طالبان، در ولسوالی جلریز این ولایت ابراز نگرانی کرده اند. مهدی راسخ یکی از این نماینده ها می گوید که، تنها نیروهای خیزش مردمی وابسته به فرمانده علیپور در مقابل طالبان می جنگند و نیروهای دولتی تاکنون به ساحه نرسیده […]

شماری نمایندگان مردم میدان وردک در مجلس نمایندگان، نسبت به پیشروی افراد وابسته به گروه طالبان، در ولسوالی جلریز این ولایت ابراز نگرانی کرده اند.

مهدی راسخ یکی از این نماینده ها می گوید که، تنها نیروهای خیزش مردمی وابسته به فرمانده علیپور در مقابل طالبان می جنگند و نیروهای دولتی تاکنون به ساحه نرسیده است. به گفته آقای راسخ بیش از پنجصد خانواده از منطقه سرچشمه ولسوالی جلریز مجبور به ترک خانه های شان شده اند.