فرمانده قول اردوی دوصد و نه شاهین در شمال کشور از راه اندازی عملیاتی به هدف پاکسازی شاهراه مزارشریف- شبرغان، خبر داده است. جنرال ولی احمدزی می گوید که، این عملیات دیروز آغاز شده است، و تاکنون هژده فرد وابسته به گروه طالبان، کشته شده اند. به گفته آقای احمدزی، افراد وابسته به گروه طالبان […]

فرمانده قول اردوی دوصد و نه شاهین در شمال کشور از راه اندازی عملیاتی به هدف پاکسازی شاهراه مزارشریف- شبرغان، خبر داده است. جنرال ولی احمدزی می گوید که، این عملیات دیروز آغاز شده است، و تاکنون هژده فرد وابسته به گروه طالبان، کشته شده اند. به گفته آقای احمدزی، افراد وابسته به گروه طالبان در شاهراه مزارشریف- شبرغان، به باجگیری و آزار مردم می پرداختند.