سازمان بین ‌المللی مهاجرت اعلام کرده است است که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون بیش از دوصد و نود و هفت هزار مهارجر افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان برگشته اند. براساس این گزارش، در هشت ماه گذشته بیش از دوصد و هشتاد و سه هزار مهاجر افغانستان از ایران و حدود سیزده […]

سازمان بین ‌المللی مهاجرت اعلام کرده است است که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون بیش از دوصد و نود و هفت هزار مهارجر افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان برگشته اند. براساس این گزارش، در هشت ماه گذشته بیش از دوصد و هشتاد و سه هزار مهاجر افغانستان از ایران و حدود سیزده هزار و هشت مهاجر دیگر از پاکستان به کشور برگشته اند. سازمان بین المللی مهاجرت همچنان در گزارش خود گفته است که در هشت ماه گذشته بیش از یک هزار و یک صد پناهجوی افغانستان از کشورهای اروپایی برگشته اند.