عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی که در همایش بزرگ جوانان در کابل صحبت می کرد گفت که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در روزهای نخست کارش به حیث رییس جمهوری وزارت جوانان و ورزش را ایجاد می کند. صدها تن از جوانان کشور به حمایت از دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی […]

عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی که در همایش بزرگ جوانان در کابل صحبت می کرد گفت که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در روزهای نخست کارش به حیث رییس جمهوری وزارت جوانان و ورزش را ایجاد می کند.

صدها تن از جوانان کشور به حمایت از دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی گردهمایی را تحت عنوان “همایش ملی جوان” را در کابل راه اندازی کردند. عبدالله عبدالله رییس دسته انتخاباتی ثبات و همگرای که در میان جوانان صحبت می کرد گفت که در صورت پیروزی در روز های نخست کارش به حیث رییس جمهوری، وزارت جوانان و ورزش را ایجاد می کند. رهبر دسته ثبات وهمگرایی می گوید که دسته دولت ساز از امکانات دولتی در کار زار های انتخاباتی استفاده می کند.

حساب می دهیم و حساب می گیرم یکی از شعارهای انتخاباتی دسته انتخاباتی دولت ساز است. عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی در ادامه صحبت هایش در میان جوانان از محمد اشرف غنی می خواهد که در باره رهایی خلیل الله فروزی یکی از متهمان ورشکست شدن کابل بانک و حاجی دلاور مشاور پیشین رییس مجلس سنا که چندی ماه پیش به اتهام همکاری با ترورستان باز داشت شده بود اکنون به طور ضمانت رها شده است به مردم افغانستان حساب بدهد.

با این همه، عنایت الله بابر فرهمند و اسدالله سعادتی، معاونان دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی دسته انتخاباتی دولت ساز را به بی برنامگی متهم می کنند و می گونید که ارگ ریاست جمهوری به جای محل کار و توسعه کشور به مکان مدحیه سرایی و تملق تبدیل شده است.

در همین حال انوار الحق احدی یکی از اعضای رهبری دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی دسته انتخاباتی دولت ساز را در بخش های مختلف از جمله اقتصادی به مناظره تلویزیونی دعوت می کند. اقای احدی می گوید که دسته انتخاباتی دولت ساز برنامه ندارد و به مردم دروغ می گوید.

یکی از انتقاد ها از عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی این است که چرا در برابر شریک قدرت خود محمد اشرف غنی از تساحل کار گرفت؟ رییس اجراییه می گوید که اگر در پنج سال گذشته حرکت بلمثل را علیه اشرف غنی انجام می داد امروز حکومت افغانستان وجود نمی داشت.