فرستاده ویژه ناروی برای افغانستان از آمادگی این کشور برای میزبانی از نشست صلح افغانستان خبر داده است. دفتر رسانه ای ریاست اجرایی با نشر خبرنامه ای گفته است که پیر البرت الساس فرستاده ویژه ناروی برای افغانستان، امروز با عبدالله عبدالله رییس اجرایی دیدار کرده و از آمادگی اسلو باری از میزبانی نشست میان […]

فرستاده ویژه ناروی برای افغانستان از آمادگی این کشور برای میزبانی از نشست صلح افغانستان خبر داده است.

دفتر رسانه ای ریاست اجرایی با نشر خبرنامه ای گفته است که پیر البرت الساس فرستاده ویژه ناروی برای افغانستان، امروز با عبدالله عبدالله رییس اجرایی دیدار کرده و از آمادگی اسلو باری از میزبانی نشست میان افغانی صلح خبر داده است. این نشست به همکاری آلمان در شهر اسلو، پایتخت ناروی برگزار خواهد شد. هنوز زمان برگزاری این نشست مشخص نشده است.