دفتر امور هماهنگی کمک‌ های بشری سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شمار بی جاشدگان داخلی افغانستان از آغاز سال روان میلادی تا اکنون به بیش از دوصد هفتاد هزار نفر رسیده است. بر بنیاد یافته ‌های این نهاد، منازعات مسلحانه در نقاط مختلف افغانستان دلیل عمده بی شدن مردم بوده  است بر اساس […]

دفتر امور هماهنگی کمک‌ های بشری سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شمار بی جاشدگان داخلی افغانستان از آغاز سال روان میلادی تا اکنون به بیش از دوصد هفتاد هزار نفر رسیده است. بر بنیاد یافته ‌های این نهاد، منازعات مسلحانه در نقاط مختلف افغانستان دلیل عمده بی شدن مردم بوده  است بر اساس گزارش کودکان پنجاه و هشت در صد و زنان بیست و یک در صد رقم بیجاشدگان جنگ را تشکیل می ‌دهند.

بر بنیاد آماری که دفتر امور هماهنگی کمک‌ های بشری سازمان ملل متحد ارایه کرده است، از جمله دوصد چهل و پنج هزار نفری که در غرب افغانستان به دلیل خشکسالی، جنگ و سایر شاخص ‌ها بی جاشده بودند، تنها صد هزار تن آنان توانسته اند به مناطق اصلی شان برگردند. این دفتر با نگرانی گفته است که تا پایان امسال افراد نیازمند کمک‌های بشری به حدود یک میلیون تن خواهند رسید.

بااین حال عبدالباسط انصاری، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت ‌کنندگان افغانستان گفته است که آمار مجموعی بی جاشدگان داخلی در کشور به حدود چهار میلیونتن می رسد. آقای انصاری گفته که شصت و هفت در صد این افراد به دلیل جنگ و ناامنی و سی و سه در صد دیگر به دلیل خشکسالی و حوادث طبیعی از مناطق اصلی شان آواره شده اند.

برعلاوه بیجاشدگان، برگشت ‌کنندگان و مهاجرانی که اخراج شده اند نیز سبب بلندرفتن آمار نیازمندان در افغانستان شده است.

به اساس گزارش دفتر امور هماهنگی کمک‌ های بشری سازمان ملل متحد، از آغاز دوهزار و نزده تا کنون دوصد و نود و چهار هزار پناهنده و مهاجر افغانستان داوطلبانه یا اجباری به کشورشان برگشته اند. این آمار شامل بیش از دوصد و هفتاد هزار مهاجر برگشته از ایران و نزدیک به هفده هزار تن از پاکستان است. همچنان ترکیه در جریان سال روان میلادی نزدیک به شش هزار شهروند افغانستان را اخراج کرده است.