مرکز ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان شب گذشته به دست افراد وابسته به گروه طالبان افتاده است. فرمانده ملک از فرماندهان خیزش های مردمی می گوید که افراد وابسته به گروه طالبان از حدود یک هفته به این سو، بر ولسوالی کران و منجان حمله کردند و سرانجام مرکز این ولسوالی دیشب به دست […]

مرکز ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان شب گذشته به دست افراد وابسته به گروه طالبان افتاده است.

فرمانده ملک از فرماندهان خیزش های مردمی می گوید که افراد وابسته به گروه طالبان از حدود یک هفته به این سو، بر ولسوالی کران و منجان حمله کردند و سرانجام مرکز این ولسوالی دیشب به دست این گروه سقوط کرد. این فرمانده خیزش های مردمی ادعا می کند که نیروی کمکی در این مدت به ولسوالی کران و منجان اعزام نشده است. به گفته او اگر نیروی کمکی اعزام می شد، افراد وابسته به گروه طالبان قادر به تصرف مرکز این ولسوالی نمی شدند.