مسعود: اشرف غنی در کارزارهای انتخاباتی از امکانات دولتی استفاده می کند

یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید که رییس جمهور غنی از امکانات حکومتی به نفع کار زارها یانتخاباتی خود استفاده می کند. احمد ولی مسعود یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گوید که در حال حاضر تضمینی برای شفافیت در روند انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.

تیم انتخاباتی وفاق ملی به رهبری احمد ولی مسعود نشست را تحت نام ” انتخابات و صلح زیر سایه حکومت غیرقانونی و فاسد” در کابل برگزار کرده است.  احمد ولی مسعود می گوید که رییس جمهور غنی از امکانات حکومتی به نفع کار زار های انتخاباتی خود استفاده می کند. آقای مسعود با تاکید به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور می گوید که درحال حاضر تضمینی برای شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. به گفته وی، سران حکومت وحدت ملی در روند انتخابات و صلح آجندای دوام قدرت را دنبال می کنند.

در همین حال، معاونان تکت انتخاباتی وفاق ملی عملکرد حکومت در کار استفاده از امکانات دولتی به نفع کارزارهای انتخاباتی را خلاق قانون می دانند و می گویند که انحصار قدرت سبب مشکلات کنونی کشور شده است.

این نامزد ریاست جمهوری می گوید که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری طرح هایی را از بهر جلوگیری از تقلب در روند انتخابات ریاست جمهوری به حکومت و کمیسیون انتخابات ارایه کرده اند. آقای مسعود می افزاید که اگر به این طرح ها در انتخابات توجه نشود، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ممکن گزینه تحریم را روی دست گیرند.

نوشته‌های مرتبط


Top