سنگ تهداب مجتمع بزرگ اداری در منطقه دارالامان کابل گذاشته شد

سنگ تهداب مجتمع بزرگ اداری در منطقه دارالامان کابل گذاشته شد. رییس جمهورغنی می گوید که هدف از ساخت این مجتمع منسجم کردن اداره های دولتی و ایجاد سهولت برای شهروندان کشور است

سنگ تهدات بزرگترین مجتمع اداری افغانستان روز یکشنبه با حضور مقام ‌های حکومتی در منطقه دارالامان شهر کابل گذاشته شد. انتقال ادارات دولتی به ساحه دارالامان، یکی از برنامه‌ های حکومت وحدت ملی گفته شده و دو سال را در بر گرفته است تا طرح و دیزاین این پروژه تکمیل شود.

رییس جمهورغنی هنگام گذاشتن سنگ تهداب این مجتمع گفت که هدف از این کار، منسجم کردن تمام ادارات دولتی و ایجاد سهولت برای شهروندان کشور است. به گفته آقای غنی با تکمیل شدن کار این مجتمع، مرکز شهر کابل به مردم واگذار خواهد شد. این مجتمع اداری قرار است در نزدیکی قصر دارالامان و ساختمان شورای ملی ساخته شود.

بااین حال، جاوید پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی گفت که این مجتمع اداری در دو مرحله و در گستره بیش از پنجاه هکتار زمین ساخته می ‌شود.

قرار است در مرحله اول سیزده واحد اداری در مدت سه سال و شش ماه ساخته شود و در مرحله دوم، کار چهارده واحد اداری دیگر در این ساحه آغاز خواهد شد. هزینه مالی این مجتمع اداری، نزدیک به دوازده میلیارد افغانی تخمین زده شده است.


Top