آیا صلح جای گزین انتخابات می‌شود؟

تردیدهای درباره سرنوشت انتخابات وجود دارد. تشدید و تسریع روند صلح آشکار به این تردیدها دامن زده و آشفتگی در فرایند انتخابات را افزایش داده است.

اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی می‌گوید که صلح و انتخابات بدیل هم نه بلکه متمم یکدیگر است.

واقعا چنین است اگر صلح اولیت باشد چقدر زمینه برای توافق نهایی بر این مسئله وجود دارد؟

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top