ادامه دومین روز گفتگو های بین الافغانان در قطر

حکومت افغانستان این نشست را یک فرصت خوب برای شریک سازی دیدگاه های دوطرف دانسته و بر آغاز گفتگو های مستقیم تاکید دارد.

مقام های امریکایی همچنان از برگزاری نشست بین الافغانی استقبال کرده و این نشست را دریچه تازه ای برای آمدن صلح در افغانستان می دانند اما طالبان بر ختم اشغال، بیرون شدن نیرو های خارجی از افغانستان و ایجاد نظام اسلامی تاکید دارند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top