وزارت مالیه کشور از افزایش چهارده درصد “جمع آوری درآمد های” ملی خبر داده است. دفتر روابط عمومی وزارت مالیه در خبرنامه ای گفته است که این وزارت در شش ماه نخست سال مالی جاری، توانسته است صد میلیارد افغانی از رهگذر درآمد های ملی جمع آوری کند. به گفته این وزارت، جمع آوری این […]

وزارت مالیه کشور از افزایش چهارده درصد “جمع آوری درآمد های” ملی خبر داده است.

دفتر روابط عمومی وزارت مالیه در خبرنامه ای گفته است که این وزارت در شش ماه نخست سال مالی جاری، توانسته است صد میلیارد افغانی از رهگذر درآمد های ملی جمع آوری کند. به گفته این وزارت، جمع آوری این مبلغ نشان دهنده افزایش چهارده درصد درآمد های ملی است. وزارت مالیه، اصلاح نظام جمع آوری درآمد ها و مبارزه علیه فساد اداری را علت عمده افزایش درآمد ها خوانده است.