محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که اجماع جهانی در پیوند به صلح کشور شکل گرفته است و در آینده نزدیک نیز اجماع منطقه ای در پیوند به صلح افغانستان شکل خواهد گرفت. با آنکه تلاش ها در پیوند به پیشبرد روند صلح افغانستان بیش از هر زمان دیگر بیشتر شده است، اما […]

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که اجماع جهانی در پیوند به صلح کشور شکل گرفته است و در آینده نزدیک نیز اجماع منطقه ای در پیوند به صلح افغانستان شکل خواهد گرفت.

با آنکه تلاش ها در پیوند به پیشبرد روند صلح افغانستان بیش از هر زمان دیگر بیشتر شده است، اما شدت جنگ نیز در میدان های نبرد داغ تر شده است و این امر با گذشت هر روز از مردم افغانستان قربانی می گیرد. رییس جمهورغنی در در دیدار با عالمان دین در ارگ ریاست جمهوری گفت که اجماع جهانی در پیوند به صلح افغانستان شکل گرفته است و آمریکا در پیوند به صلح افغانستان طرح را عملی می کند که از سوی مردم افغانستان ارایه شده است.

رییس جمهورغنی می گوید که تاکنون در پیوند به روند صلح افغانستان اجماع منطقه ای به شکل اساسی شکل نگرفته است. وی می افزاید که در آینده نزدیک اجماع منطقه ای در پیوند به صلح افغانستان شکل خواهد گرفت. آقای غنی با تاکید بر اینکه صلح در افغانستان تامین خواهد شد می گوید که تامین صلح در کشور به زمان نیاز دارد.

رییس جمهورغنی صبح روز پنجشنبه برای اشتراک در نزدهمین نشست سازمان همکاری های شانگهای به شهر بیشکیک پایتخت قرغزستان سفرد کرده است. ریاست جمهوری می گوید که رییس جمهور ضمن سخنرانی در این اجلاس با شماری از رهبران و نمایندگان کشورهای عضو این سازمان در حاشیه این نشست دیدار خواهد کرد.