زلمی خلیلزاد در دور جدید سفرهایش به افغانستان با رییس جمهور غنی و شماری دیگری از سیاست مداران کشور دیدار کرده است. او قرار است برای گفتگو با طالبان به قطر برود. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امیدوار است که بتواند قناعت طالبان را برای گفتگو بدست بیاورد. اما آیا موفق خواهد شد که […]

زلمی خلیلزاد در دور جدید سفرهایش به افغانستان با رییس جمهور غنی و شماری دیگری از سیاست مداران کشور دیدار کرده است. او قرار است برای گفتگو با طالبان به قطر برود.

نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امیدوار است که بتواند قناعت طالبان را برای گفتگو بدست بیاورد. اما آیا موفق خواهد شد که قناعت طالبان را فراهم کند؟