رییس جمهورغنی به مناسبت عید فطر، نزدیک به ۹۰۰ صد زندانی طالبان را از زندان های افغانستان طی حکمی آزاد کرد. رییس جمهور گفته در پاسخ به خواست اشتراک کننده های لویه جرگه مشورتی صلح و به منظور تسریع روند صلح این زندانیان را آزاد کرده است. آیا آزادی زندانیان طالبان، به هدف صلح طلبانه […]

رییس جمهورغنی به مناسبت عید فطر، نزدیک به ۹۰۰ صد زندانی طالبان را از زندان های افغانستان طی حکمی آزاد کرد. رییس جمهور گفته در پاسخ به خواست اشتراک کننده های لویه جرگه مشورتی صلح و به منظور تسریع روند صلح این زندانیان را آزاد کرده است.

آیا آزادی زندانیان طالبان، به هدف صلح طلبانه صورت گرفته است؟