اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به حکومت و کمیسیون انتخابات هشدار داده‌اند‌ در صورتی‌که به خواسته آنان تمکین نشود در نهایت انتخابات را تحریم خواهند کرد.

اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به حکومت و کمیسیون انتخابات هشدار داده‌اند‌ در صورتی‌که به خواسته آنان تمکین نشود در نهایت انتخابات را تحریم خواهند کرد.