گروه طالبان با امیدواری از به نتیجه رسیدن هفتمین دور گفتگو های شان با امریکا می گویند که هرگاه امریکا تقسیم اوقات خروج نیرو های خارجی از افغانستان را اعلام کرد، طالبان نیز ضمانت خواهند داد که خاک افغانستان به پناگاه تروریستان مبدل نخواهد شد. طالبان در حالی خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان اند […]

گروه طالبان با امیدواری از به نتیجه رسیدن هفتمین دور گفتگو های شان با امریکا می گویند که هرگاه امریکا تقسیم اوقات خروج نیرو های خارجی از افغانستان را اعلام کرد، طالبان نیز ضمانت خواهند داد که خاک افغانستان به پناگاه تروریستان مبدل نخواهد شد.

طالبان در حالی خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان اند که این گروه حاضر به گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان نیستند.

آیا ایالات متحده در گفتگوهای صلح شرایط طالبان از جمله خروج نیروهای خارجی از افغانستان را خواهد پذیرفت؟