در ۳۳ ولایت روند ثبت نام تقویتی و درغزنی روند عادی ثبت نام رای دهنده گان کلیک خورد. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید این روند تا هشتم سرطان ادامه خواهد یافت. روند ثبت نام تقویتی در ۴۳۲ مرکز در ۳۳ ولایت و ۲۴۷ مرکز در ولایت غزنی آغاز شده است.

در ۳۳ ولایت روند ثبت نام تقویتی و درغزنی روند عادی ثبت نام رای دهنده گان کلیک خورد. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید این روند تا هشتم سرطان ادامه خواهد یافت.

روند ثبت نام تقویتی در ۴۳۲ مرکز در ۳۳ ولایت و ۲۴۷ مرکز در ولایت غزنی آغاز شده است.