سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می گوید که ۳۰ گروه هراس افگن در افغانستان فعالیت دارد و پس از توافق احتمالی حکومت افغانستان با طالبان، حضور داعش چالش اصلی در افغانستان خواهد بود.

سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می گوید که ۳۰ گروه هراس افگن در افغانستان فعالیت دارد و پس از توافق احتمالی حکومت افغانستان با طالبان، حضور داعش چالش اصلی در افغانستان خواهد بود.