از روز قدس در بسیاری از کشورهای اسلامی گرامی داشت می شود. اما این روز چیست؟ روز جهانی قدس، چه داستانی را به دنبال خود یدک می کشد؟ و آیا نام گذاری یک روزی بنام «روز جهانی قدس» توانسته مردم فلسطین را کمک کند؟

از روز قدس در بسیاری از کشورهای اسلامی گرامی داشت می شود. اما این روز چیست؟ روز جهانی قدس، چه داستانی را به دنبال خود یدک می کشد؟ و آیا نام گذاری یک روزی بنام «روز جهانی قدس» توانسته مردم فلسطین را کمک کند؟