سفیر امریکا در کابل می گوید، پس از اول جوزا ادامه کار رییس جمهور خلاف قانون اساسی است. شورای نامزدان ریاست جمهوری، اتحادیه حقوق دانان افغانستان و احزاب سیاسی می گویند اول جوزا پایان کار دوره پنج ساله حکومت است. اما ریاست جمهوری به حکم دادگاه عالی به کارش ادامه می دهد.

سفیر امریکا در کابل می گوید، پس از اول جوزا ادامه کار رییس جمهور خلاف قانون اساسی است. شورای نامزدان ریاست جمهوری، اتحادیه حقوق دانان افغانستان و احزاب سیاسی می گویند اول جوزا پایان کار دوره پنج ساله حکومت است.

اما ریاست جمهوری به حکم دادگاه عالی به کارش ادامه می دهد.