تعدادی از سیاست مداران افغانستان به شمول حامد کرزی و اعضای گروه طالبان برای شرکت در این نشست دعوت شده اند. شورای عالی صلح می گوید که این ملاقات دیدارها را تقویت می کند، اما مسله خاصی برای گفتگو های صلح وجود ندارد. این در حالیست که ششمین دور گفتگو های نمایندگان طالبان با امریکا […]

تعدادی از سیاست مداران افغانستان به شمول حامد کرزی و اعضای گروه طالبان برای شرکت در این نشست دعوت شده اند. شورای عالی صلح می گوید که این ملاقات دیدارها را تقویت می کند، اما مسله خاصی برای گفتگو های صلح وجود ندارد.

این در حالیست که ششمین دور گفتگو های نمایندگان طالبان با امریکا بی نتیجه پایان یافت و بگو و مگوهای از به بن بست رسیدن روند صلح با طالبان نیز وجود دارد.