دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت می گوید که بر بنیاد قانون اساسی دوره کار حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید در این باره گفتگو کنند. پیش از این ۱۲ دسته انتخاباتی اول جوزا را پایان کار حکومت دانسته و بر […]

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت می گوید که بر بنیاد قانون اساسی دوره کار حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید در این باره گفتگو کنند.

پیش از این ۱۲ دسته انتخاباتی اول جوزا را پایان کار حکومت دانسته و بر ایجاد حکومت سرپرست تاکید دارند.