جنجالی شدن روند گزینش رییس مجلس نماینده گان

 در انتخابات دی روز برای کسب کرسی مجلس نماینده گان میر رحمان رحمانی با گرفتن ۱۲۳ رای رییس مجلس معرفی شد و رقیب آقای رحمانی کمال ناصر اصولی با گرفتن ۵۵ رای بازنده این رقابت شد.

اما امروز آقای اصولی با نپذیرفتن نتیجه انتخابات دی روز، خودش را رییس مجلس نماینده گان خوانده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top