کانگرس امریکا تمویل هر گونه نشست گروه طالبان که در آن حکومت افغانستان حضور نداشته و یا بر شرکت زنان افغانستان ممنوعیت وضع شده باشد را رد کرده است.

کانگرس امریکا تمویل هر گونه نشست گروه طالبان که در آن حکومت افغانستان حضور نداشته و یا بر شرکت زنان افغانستان ممنوعیت وضع شده باشد را رد کرده است.