دادستانی کل می گوید که نزدیک به پنجصد تن در پیوند به تقلب های انتخاباتی مجلس نمایندگان متهم، مظنون و محکوم شناخته شده اند. پس از هفت ماه دادستانی کل یافته های خود را در پیوند به تقلب های انتخاباتی با رسانه ها شریک کرد. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می گوید این اداره تاکنون […]

دادستانی کل می گوید که نزدیک به پنجصد تن در پیوند به تقلب های انتخاباتی مجلس نمایندگان متهم، مظنون و محکوم شناخته شده اند.

پس از هفت ماه دادستانی کل یافته های خود را در پیوند به تقلب های انتخاباتی با رسانه ها شریک کرد. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می گوید این اداره تاکنون به یکصد و نود و یک قضیه تقلب های انتخاباتی رسیدگی کرده است.

سخنگوی دادستانی کل می افزاید که در حال حاضر در پیوند به تقلب های انتخابات مجلس نمایندگان، نزدیک به پنجصد تن متهم، مظنون و محکوم شناخته شده اند. به گفته وی، پرونده های بیشتر این افراد از سوی دادستانی کل به محاکم کشور فرستاده شده است.

آقای رسولی می گوید که به شمول کابل در بیست و پنج ولایت کشور پرونده تقلب های انتخاباتی بررسی شده است.

براساس معلومات دادستانی کل در میان افراد متهم به تقلب های انتخاباتی نیروهای امنیتی، کارمندان ملکی، نامزدان و ناظران انتخاباتی شامل استند.