جان بس سفیر امریکا در کابل گفته است که گفتگوها میان مقام‌های امریکایی و نمایندگان طالبان پیرامون صلح افغانستان پیشرفت زیادی نداشته و تاهنوز جدیتی از سوی طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان دیده نشده‌ است.

جان بس سفیر امریکا در کابل گفته است که گفتگوها میان مقام‌های امریکایی و نمایندگان طالبان پیرامون صلح افغانستان پیشرفت زیادی نداشته و تاهنوز جدیتی از سوی طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان دیده نشده‌ است.