رییس ستاد ارتش امریکا می گوید، تا پایان جنگ در افغانستان حضور خواهد داشت. پس از شش دور گفتگوهای بی نتیجه امریکا و طالبان، رییس ستاد ارتش امریکا گفته است که نیروهای امریکایی تا پایان جنگ در افغانستان باقی خواهند ماند.

رییس ستاد ارتش امریکا می گوید، تا پایان جنگ در افغانستان حضور خواهد داشت.

پس از شش دور گفتگوهای بی نتیجه امریکا و طالبان، رییس ستاد ارتش امریکا گفته است که نیروهای امریکایی تا پایان جنگ در افغانستان باقی خواهند ماند.