زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح و نماینده گان طالبان، دور ششم گفتگوهای شان را  امروز در قطر برگزار کردند. نشست قطر در حالی برگزار می شود که حکومت افغانستان، میزبان سه هزار و دو صد تن از شهران کشور در جرگه مشورتی صلح در کابل است. 

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح و نماینده گان طالبان، دور ششم گفتگوهای شان را  امروز در قطر برگزار کردند.

نشست قطر در حالی برگزار می شود که حکومت افغانستان، میزبان سه هزار و دو صد تن از شهران کشور در جرگه مشورتی صلح در کابل است.