وزارت کار دو هزار کارگر را به امارات متحد عربی می فرستد

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی می گویند که رقم بیکاری در کشور بلند است و ماهانه چهل هزار تن وارد بازار کار می شوند.

با دوام گزارش دهی مقام های حکومتی به مردم، وزارت کار و امور اجتماعی دستآورد های سال گذشته این وزارت را به رسانه ها شریک کرد. سید انور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی رسیدگی به بیست و هشت هزار قضایای کودکان، ثبت دارایی مقام های این وزارت، معرفی نه قضیه مرتبط با فساد را به دادستانی و بایومتریک بازنشستگان حکومت را از دستاورد های عمده این وزارت عنوان می کند. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که از مجموع یکصد و بیست پنج هزار باز نشسته در کابل، چهار ده هزار آن بایومتریک شده اند و یازده هزار تن دیگر آنان به این وزارت مراجعه نکرده اند.

آقای سادات بانگرانی از افزایش نرخ بیکاری در کشور می گوید که ماهانه چهل هزار تن وارد بازار کار می شوند. در سال گذشته چهار صد هزار شغل ایجاد شده و دو هزار کارگر به زودی به امارات متحد عربی فرستاده می شوند.

براساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، افغانستان به کنوانسیون های بین المللی حقوق کودکان تعهد کرده که تا سال دو هزار بیست و پنج به کار شاقه کودکان در کشور پایان دهد. مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی می گویند که درحال حاضر یک اعشاریه نه میلیون کودک مصروف کارهای شاقه در بازارهای کشور استند.

با این همه، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که طرحی را آماده کرده اند که بر اساس آن پس از این خبرنگاران هم می توانند حقوق بازنشستگی دریافت کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top