روز جهانی زمین

فعالیت های بشر در زمینه های فن آوری، گازات گلا خانه ای و دیگر آلوده گی محیط زیستی و آلاینده ها را شکل داده است.

افغانستان با آنکه کشور صعنتی نیست و گازات گل خانه ای را تولید نمی کند، اما در بزرگ شهرهای کشور آلوده گی ها به شدت فزاینده در حال گسترش است.

گسترده بودن سطح آلوده گی در بزرگ شهرهای افغانستان، ناشی از نقض قانوان در برخورد با طبیعت است.

استفاده بی رویه از خریطه های پلاستیکی در شهر کابل، از دیگر نگرانی های است که وجود دارد.

به تازه گی اداره محیط زیست کابل، طرح منع استفاده از خریطه های پلاستیکی را روی دست گرفته است، آیا می تواند این طرح کار آمدی داشته باشد؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top