رقم مکتب های تخنیکی و مسلکی در کشور افزایش می یابد

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی از افزایش مکتب های تخنیکی و مسلکی طی سه سال آینده در تمام ولایت های کشور خبر داده است.

به ادامه “گزارش دهی حکومت به مردم” اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی دستآورد های این اداره را به رسانه ها شریک کرد. ندیمه سحر، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی مبارزه علیه فساد اداری و بازنگری و توسعه نصاب درسی تعلیمات تخنیکی و مسلکی را از دستآوردهای عمده این اداره عنوان می کند.

رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می گوید که طی سه سال آینده در سراسر کشور مکتب های تخنیکی و مسلکی ایجاد خواهند کرد.

ازسوی هم، معاون این اداره می گوید که دو هزار استاد مکتب های تخنیکی و مسلکی از بهر ارتقای ظرفیت به دیگر کشورها فرستاده می شوند. بر اساس معلومات این اداره، هزار بست استادی این اداره به زودی به اعلام گذاشته خواهد شد.


Top