به ۴۲ هزار پرونده ازسوی دادستانی کل رسیدگی شده است

دادستانی کل از رسیدگی به چهل و دو هزار قضیه در سال گذشته خورشیدی خبر داده است. دادستان کل کشور می گوید که از آدرس رسیدگی به این قضایا، بیشتر از هشتاد میلیون افغانی به عواید دولت واریز شده است.

به ادامه “برنامه پاسخگوی دولت به ملت” روز دوشنبه مسوولان دادستانی کل دستاورد های سال گذشته این اداره را به رسانه ها شریک کردند. فرید حمیدی، دادستان کل کشور از رسیدگی به چهل و دو هزار قضیه در سال گذشته خورشیدی خبر می دهد. آقای حمیدی تاکید می کند که از آدرس رسیدگی به این قضایا، بیش از هشتاد میلیون افغانی به عواید دولت واریز شده است. به گفته وی، در کنار این دادستانی توانسته بالاتر از دو میلیارد افغانی را تنها از رسیدگی به قضایای جرمی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات به دست بیاورد.

مبارزه علیه فساد اداری در اداره دادستانی از دیگر مواردی است که دادستان کل از آن به عنوان دستاورد یاد می کند. آقای حمیدی می گوید که از بهر مبارزه علیه فساد اداری بیشت از بیست دادستان محکوم به زندان شده اند.

براساس معلومات اداره دادستانی کل در سال گذشته خورشیدی به پنجاه پرونده خشونت علیه خبر نگاران نیز رسیدگی شده است. دادستانی کل می گوید که حضور زنان در این اداره در سال نود و هفت خورشیدی به بالاتر از بیست و پنج درصد افزایش یافته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top