رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست اعلام کرده است که صندوق سازگاری اقلیم در سال روان ده میلیون دالر به افغانستان کمک می کند. رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که این مقدار پول در بخش آبیاری و سازگار با اقلیم کمک می شود. شاه زمان میوندی، رییس اداره محیط زیست […]

رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست اعلام کرده است که صندوق سازگاری اقلیم در سال روان ده میلیون دالر به افغانستان کمک می کند. رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که این مقدار پول در بخش آبیاری و سازگار با اقلیم کمک می شود.

شاه زمان میوندی، رییس اداره محیط زیست در نشست “گزارشدهی مقام های حکومتی به مردم”، مصرف نود و هشت در صد بودجه توسعه ای، آگاهی دهی به مردم در بخش محیط زیست، هماهنگی میان اداره های حکومتی، گازی سازی سه هزار و پنج صد وسایط نقلیه، مسدودکردن یکصدو بیست حمام و تهیه رهنمود برای داش های خشت پزی را از دستآورده های عمده این ریاست عنوان می کند.

رییس محیط زیست می گوید که خشکسالی سال گذشته و سرازیر شدن سیلاب ها طی سال روان، از عوامل عمده تغییر اقلیم افغانستان است. وی می افزاید که از بابت بی تاثیر نماندن افغانستان از تغییرات اقلیم جهانی، صندوق سازگاری اقلیم از بهر توانمندی سازی افغانستان در بخش آبیاری و سازگاری با اقلیم ده میلیون دالر با این کشور کمک خواهد کرد.

رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که در سال جاری پیش نویس قانون حیات وحش نافذ خواهد شد. وی همچنان می گوید که دو لابراتوار برای نظارت از آب و هوا در ولایت های ننگرهار و کندهار جا بجا خواهد شد.