هفت میلیارد افغانی برای توسعه شهر کابل در سال جاری در نظر گرفته شده است

شهرداری کابل می گوید که هفت میلیارد افغانی برای تطبیق بودجه توسعه ای شهر کابل در سال جاری در نظر گرفته شده است.

احمد زکی سرفراز شهردار کابل می گوید که ماستر پلان شهر کابل نهایی شده است و تا پانزده سال دیگر تطبیق می شود. شهردار کابل می افزاید که تاکنون یکصدو بیست و سه هزار سند ملکیت در شهر کابل ثبت شده و این روند ادامه دارد. وی می گوید که هفت میلیارد افغانی در سال جاری برای توسعه شهر کابل در نظر گرفته شده است.

شهردار کابل همچنان می گوید که عواید شهرداری کابل در سال گذشته چهار میلیارد افغانی بود و قرار است این رقم به چهار و نیم میلیارد افغانی در سال جاری افزایش یابد. آقای سرفراز با تاکید بر جلوگیری از غصب زمین های دولتی می گوید که قرار است قطعه خاص چهار صد و نه نفری برای جلوگیری از غصب زمین دولتی در کابل ایجاد شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top