نامزدان معترض خواهان ابطال آرای کابل شدند

اتحادیه نامزدان معترض کابل، پانزده مورد تقلب سازمان یافته ازسوی کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات مجلس نمایندگان در حوزه کابل را با رسانه ها شریک کرد. شماری از نامزدان معترض از حکومت و کمیسیون های انتخاباتی می خواهند که آرای کابل را باطل اعلام کند.

اتحادیه نامزدان معترض کابل، تقلب های انتخاباتی انتخابات مجلس نمایندگان کابل را با رسانه ها شریک کرد. رجب علی اندیشمند از نامزدان معترض ادعا دارد که کمیسیون های انتخاباتی پانزده مورد تقلب های سازمان یافته را انجام داده است. آقای اندیشمند می گوید که از اسناد کمیسیون های انتخاباتی پانزده مورد تقلب را شناسایی کرده اند که بربنیاد آن نصف آرای کابل شمارش نشده است.

نامزدان معترض نبود شفافیت در برگه نتایج و جعل در امضای نمایندگان احزاب و کارمندان را از تقلبات عمده کمیسون های انتخاباتی عنوان می کنند. آنان از کمیسیون های انتخاباتی و حکومت می خواهند که یافته های آنان از تقلبات انتخاباتی را  بررسی و آرای کابل را باطل اعلام کنند.

نامزدان معترض هشدار می دهند که اگر به خواست شان توجه صورت نگیرد، به حرکت های مدنی شان ادامه خواهند داد.

نوشته‌های مرتبط


Top