صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی طی پیامی عبدالحی الهی را از چهره های تاثیر گذار جهاد و مقاومت مردم افغانستان عنوان کرده و گفته که گرد آوری و تدوین اثرهای آقای الهی، میراث فکری جهاد برحق مردم افغانستان است. درهمین حال، شماری از اشتراک کنندگان ضمن توصیف ابعاد شخصیتی عبدالحی الهی می گویند که […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی طی پیامی عبدالحی الهی را از چهره های تاثیر گذار جهاد و مقاومت مردم افغانستان عنوان کرده و گفته که گرد آوری و تدوین اثرهای آقای الهی، میراث فکری جهاد برحق مردم افغانستان است. درهمین حال، شماری از اشتراک کنندگان ضمن توصیف ابعاد شخصیتی عبدالحی الهی می گویند که محتوای اثرهای او که بر اصل اعتدال استوار شامل سیستم درسی دانشگاه های کشور شود.

سیزده اثر دوکتور عبدالحی الهی طی همایشی در کابل رونمایی شد. محتوای اثرهای دوکتور عبدالحی الهی در مورد توحید و خداشناسی است. شماری از شرکت کنندگان این همایش می گویند که این اثرها رهنمود خوبی برای مبارزه برای آزادی در دورهای جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان بود. صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی طی پیامی از دوکتور عبدالحی الهی به عنوان چهره تاثیر گذاری جهاد برحق مردم افغانستان یاد می کند و می گوید که گرد آوری و تدوین اثرهای دوکتور الهی می تواند به عنوان میراث فکری جهاد برحق مردم افغانستان تلقی شود.

درهمین حال، شماری از اشتراک کنندگان از ابعاد شخصیتی دوکتور عبدالحی الهی به نیکی یاد می کنند. محتوای اثرهای دوکتور عبدالحی الهی شامل اخلاق، عرفان، اصول دین، مسایل مربوط به جهان بینی اسلامی، و حکومت اسلامی است. از سویی هم، عبدالحفیظ منصور یکی دیگر از اشتراک کنندگان این محفل با تاکید بر این که محتوای اثرهای دوکتور عبدالحی الهی بر اصل اعتدال استوار است می گوید که باید اثرهای او در سیستم درسی دانشگاه های کشور گنجانیده شود.

دوکتور عبدالحی الهی در سال سیزده سی و دو خورشیدی در بخشی خیل ولسوالی رخه ولایت پنجشیر به دنیا آمده است. او آموزه های نخستین دینی را از پدرش فرا گرفت و در سال سیزده پنجاه خورشیدی از لیسه عالی رخه پنجشیر فارغ شد. وی همچنان در سال سیزده پنجاه و سه شامل دانشکده طب دانشگاه کابل و پس از سقوط طالبان در سال سیزده هشتاد و دو عضو کمیسیون تسوید قانون اساسی بود. وی در ماه میزان سال سیزده هشتاد و دو به اثر بیماری درگذشت.